Adviesraad Zuidplas

Adviesraad Zuidplas

Adviezen 2017

De Adviesraad geeft adviezen aan het College van B&W over de terreinen van maatschappelijke ondersteuning en bijstand. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, lezen wij heel veel stukken. Enerzijds van onze gemeente zelf en het rijk en anderzijds ter aanvulling informatie van andere bij deze terreinen betrokken organisaties.

Adviezen die de Adviesraad in 2017 heeft uitgebracht:

> Harmonisatie beleidsregels aanvraagtermijn drempel en draagkracht bijzondere bijstand

1. Advies d.d. 18-12-2017

> Beleidskader Armoede en Schulden 2018-2022

1. Advies d.d. 27-10-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 14-11-2017

> Beleidsregels terugvordering en invordering 2017

1. Advies d.d. 10-10-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 21-11-2017 

> Verhaal bijstand op vaders van niet erkende kinderen

1. Advies d.d. 28-09-2017

> Strategie Promen

1. Advies d.d. 31-07-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 14-08-2017

> Uitgangspunten collectieve zorgverzekering 2019

1. Advies d.d. 31-07-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 12-09-2017

3. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 20-11-2017

> Kadernota onderwijs en voorschoolse voorzieningen

1. Advies d.d. 10-07-2017

2. Bevestiging definitief advies d.d. 10-08-2017

3. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 10-10-2017

> Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

1. Advies d.d. 29-04-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 30-05-2017

> Nadere regels re-integratieverordening p-wet

1. Advies d.d. 25-05-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 15-06-2017

> Jaarplan Sociale Zaken 2017

1. Advies d.d. 04-04-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 19-05-2017

> Aanpassingen verordeningen (loonkostensubsidie en Beschut Werk)

1. Advies d.d 06-03-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas

> Rapport Opvang en Integratie van Statushouders

1. Advies d.d. 13-02-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 28-02-2017

 

> Totaaladvies evaluatie WMO

1. Advies d.d. 23-01-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 22-02-2017

 

> Cliëntervaringsonderzoek WMO 2016

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

> Pilot resultaatbekostiging Hulp bij het Huishouden

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

> Beleid Hulp bij het Huishouden

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

 

> Begeleiding, dagbesteding en dagbesteding nieuwe stijl

1. Advies d.d. 23-01-2017

 

> Bijeenkomst Collectieve Ziektekostenverzekering

1. Advies (ongevraagd) d.d. 11-01-2017

2. Reactie gemeente Zuidplas d.d. 29-01-2017